Γράμματα γκ, γγ – G

Γράμματα γκ, γγ – G  – Shkronjat γκ, γγ (g) Τα γκ, γγ πριν από [a], [o], [u] ή σύμφωνο, προφέρεται  G. Bashkimet γκ, γγ përpara A, O, U apo bashkëtingëlloreve shqiptohet G. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γράμματα γκ, γγ – G.