ΤΟΝΙΣΜΟΣ – Theksimi

Στην Ελληνική γλώσσα οι λέξεις τονίζονται εκτός από τις μονοσύλλαβες λέξεις. ΄ Në gjuhën greke fjalët marrin theks përveç fjalëve me një rrokje. ΄ Ο τόνος ΄ τοποθετείται μόνο σε … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΤΟΝΙΣΜΟΣ – Theksimi.